เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาศัย
สำหรับอาคารที่พัก

ส่งมอบความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความหลากหลาย

คัมมิ่นส์ได้ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกลุ่ม high-range ใหม่ทั้งหมดเพื่อมอบความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการที่แตกที่ลูกค้าของคุณต้องการ